ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა

ავტორი: OnEd

ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემა (რეგულირებადი ანგარიშთა გეგმა) არის მარეგულირებელი კომისიის მიერ დადგენილი კომპანიებსა და მათ ოპერაციებზე ზეგავლენის მქონე მოვლენათა რეგისტრაციისა და აღრიცხვის ერთიანი უნიფიცირებული გეგმა (სქემა).

ანგარიშთა რეგულირებადი გეგმა მოიცავს ანგარიშების 9 ჯგუფს:

1 (ანგარიში 1000) მიმდინარე აქტივები

2 (ანგარიში 2000) გრძელვადიანი აქტივები

3 (ანგარიში 3000) მიმდინარე ვალდებულებები

4 (ანგარიში 4000) გრძელვადიანი ვალდებულებები

5 (ანგარიში 5000) საკუთარი კაპიტალი

6 (ანგარიში 6000) საოპერაციო შემოსავალი

7 (ანგარიში 7000) საოპერაციო ხარჯები

8 (ანგარიში 8000) არასაოპერაციო შემოსავალი და ხარჯები

9 (ანგარიში 9000) განსაკუთრებული და სხვა შემოსავლები და ხარჯები


ანგარიშთა გეგმა შედგება კოდებისგან, კოდები ძირითადად შედგება ხოლმე 4 ციფრისგან. მაგალითად 3195

პირველი ციფრი გამოხატავს დიდ ჯგუფს - მაგალითად 3-იანი არის ვალდებულებები; 

შემდეგი ციფრი ვალდებულებების შედარებით ვიწრო ჯგუფს, მაგალითად 31 - მოკლევადიანი ვალდებულებები;

შესაბამისად, შემდეგი ორი ციფრითაც ვიწროვდება ჯგუფები და ბოლოს ვიღებთ კონკრეტულ ანგარიშს. 

3195 - ფინანსური იჯარის ვალდებულების მიმდინარე ნაწილი.


ვრცლად იხილეთ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებული ანგარიშთა გეგმა. დააჭირეთ აქ.