ციფრული პროექტების მართვა

academica.ge წარმოგიდგენთ ციფრული პროექტების მართვის კურსს.

ციფრული პროდუქტების რელევანტურობა და მოთხოვნადობა დღითიდღე იზრდება. Ამასთან ერთად, პირდაპირპროპორციულად იმატებს ციფრული პროექტების მენეჯერის როლი და მნიშვნელობა. 

თუ გსურთ, დაეუფლოთ თანამედროვე, მაღალანაზღაურებად და მოთხოვნად პროფესიას ციფრულ სამყაროში, მაშინ ეს კურსი თქვენთვისაა.

მოცემულ კურსში, თქვენ შეისწავლით ციფრული პროექტების მართვის საფუძვლებსა და პრინციპებს პროექტების მენეჯმენტის ინსტიტუტის(PMI) გაიდლაინებზე დაყრდნობით. კურსის განმავლობაში, დეტალურად განვიხილავთ პროექტების მენეჯერის როლს, პასუხისმგებლობებს, მნიშვნელობასა და ჩართულობას მთელი პროექტის სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში, ასევე მიმოვიხილავთ, ისეთ ესენციალურ თემებს, როგორებიცაა პროექტის ფაზები და პროექტების მართვის სხვადასხვა მეთოდები. აღნიშნული კურსის ფარგლებში, თქვენ მოისმენთ Agile მიდგომისა და Waterfall მეთოდოლოგიის შესახებ და შეისწავლით თუ რა შემთხვევაშია უმჯობესი თითოეული მათგანით სარგებლობა პროექტის დროს.

კურსის ბოლოს, კი გაეცნობით დამატებით საკითხავ ლიტერატურას და მიიღებთ რჩევებს ლექტორისაგან.

აღნიშნული კურსი პრერეკვიზიტებს არ მოითხოვს, სასურველია კომპიუტერული საოფისე პროგრამების მინიმალურ დონეზე ცოდნა.

ციფრული პროექტების მართვა დამწყებთათვის

პროექტის არსი

 • რა არის პროექტი
 • რა არის პროგრამა
 • რა არის პორტფოლიო
 • რა განსხვავებაა პროექტს, პროგრამასა და პორტფოლიოს შორის

პროექტის მენეჯერის კარიერა

 • ვინ არის პროექტის მენეჯერი
 • რა პასუხისმგებლობები აკისრია პროექტის მენეჯერს
 • რას წარმოადგენს PMI ორგანიზაცია
 • სერტიფიცირების გზებისა და სერთიფიკატების მნიშვნელობის მიმოხილვა: PSM, PMI-ACP, PMP, CAPM

პროექტის მენეჯმენტის ეთიკა 

 • PMBOK 7 მნიშვნელობა პროექტ მენეჯერებისათვის
 • პროექტ მენეჯმენტის 12 პრინციპი და მათი მიმოხილვა

პროექტ მენეჯმენტის სამკუთხედი          

 • პროექტ მენეჯმენტის “ჯადოსნური სამკუთხედი”
 • რა არის პროექტის შინაარსი(Scope)
 • რას მოიცავს პროექტის შინაარსი
 • პროექტის ვადები
 • პროექტის ბიუჯეტი

პროექტის ფაზები

 • პროექტის ფაზები
 • პროექტის ფაზების ზოგადი მიმოხილვა: ინიცირება, დაგეგმვა, განხორციელება, მონიტორინგი დახურვა

ინიცირების ფაზა

 • ინიცირების ფაზის მიმოხილვა და ესენციალური დოკუმენტები
 • ვინ არიან სტეიკჰოლდერები
 • სტეიკჰოლდერების რეგისტრი
 • პროექტის ჩარტერი

დაგეგმვის ფაზა         

 • დაგეგმვის ფაზის მიმოხილვა და ესენციალური დოკუმენტები
 • როგორ განვსაზღვროთ დავალებები წარმატებულად
 • როგორ განვსაზღვროთ დავალებების ვადები წარმატებულად

განხორციელების ფაზა          

 • განხორციელების ფაზის მიმოხილვა
 • რას მოიცავს განხორციელების ფაზა?
 • რა არის Kick-Off შეხვედრა
 • რეკომენდაციები წარმატებული kick-Off შეხვედრის ჩასატარებლად
 • კომუნიკაცია სტეიკჰოლდერებთან
 • რეკომენდაციები წარმატებული კომუნიკაციისათვის

მონიტორინგის ფაზა

 • მონიტორინგის ფაზის მიმოხილვა
 • რა არის Scope creep
 • როგორ ავიცილოთ თავიდან Scope creep
 • გუნდის გამოწვევები 
 • პროექტის მენეჯერი, როგორც სამაგალითო ლიდერი

დახურვის ფაზა

 • დახურვის ფაზის მიმოხილვა
 • რას მოიცავს დახურვის ფაზა?
 • დასწავლილი გაკვეთილების(lessons learned) გააზრება
 • ახალი გამოწვევები

პროექტის მართვის მიდგომები: Waterfall         

 • რა არის ტრადიციული პროექტების მართვის მეთოდი waterfall
 • რა არის waterfall-ის ფაზები
 • როდის არის სასარგებლო waterfall-ის გამოყენება?

პროექტის მართვის მიდგომები: Agile        

 • რა არის პროექტების მართვის ინოვაციური მიდგომა Agile
 • Agile- ის სასიცოცხლო ციკლი
 • Agile-ის მომავალი და გავლენა პროექტ მენეჯერის კარიერაზე
 • ღოდის არის სასარგებლო Agile-ის გამოყენება?

შეჯამება

 • კურსის შეჯამება 
 • საკითხავი წიგნების რეკომენდაციები ლექტორისგან
 • შემდეგი ნაბიჯები


250.00 ₾ 39.00 ₾