ორისი პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი

ვისთვის არის კურსი:

 • მათთვის, ვისაც სურს პრაქტიკული ბუღალტერიის შესწავლა;

 • მათთვის, ვინც იცის ბუღალტერია საბაზისო დონეზე და სურს ცოდნის გაღრმავება და შევსება;

 • მათთვისაც, ვისაც სურს ბუღალტრული ოპერაციების პროგრამული ასახვა.

 

მოთხოვნები:

 • გაქვს ბუღალტრული აღრიცხვის საბაზისო ცოდნა;

 • გაქვს მოტივაცია, რომ მოუსმინო ლექციებს, შეასრულო სავარჯიშოები და ამოცანები;

 

რას გთავაზობთ:

 • კვალიფიციურ ტრენერებს, რომლებსაც აქვთ ფინანსურ აღიცხვასა და აუდიტში მუშაობის მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება.

 • 5 საათზე მეტ ვიდეო ლექციებს რომელთა ნახვასაც შეძლებთ ნებისმიერ დროს შეუზღუდავად.

 • ექსკლუზიურად კურსისთვის შექმნილ საკითხავ მასალას ქართულ ენაზე.

 • პრაქტიკულ სავარჯიშო ფაილებს, რომელზეც კურსის განმავლობაში იმუშავებთ.

 • დახურულ FACEBOOK ჯგუფს სადაც უშუალოდ ტრენერისგან მიიღებთ კითხვებზე პასუხებს(https://www.facebook.com/groups/bugalteriaoned/)

 • სერტიფიკატს, რომლის ასაღებადაც უნდა დაწეროთ დავალებები და ფინალური ამოცანა.

 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს კურსი, რომელსაც ერთხელ შეიძენთ, მუდმივად თქვენს განკარგულებაშია. შეგიძლიათ მომავალში მოუბრუნდეთ მასალებს და აღიდგინოთ ან გადაიმეოროთ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი.

კურსის სილაბუსი

ლექცია 1:  შესავალი

 • პროგრამის ინსტალაცია და ფონტების დაყენება

 • ახალი ორგანიზაციის დამატება;

 • ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურის განხილვა და ახალი ანგარიშების დამატება;

 • სასტარტო ნაშთების დასმა;

 • საოპერაციო და ანალიზური პერიოდების მიმოხილვა;


ლექცია 2: ბუღალტრული ოპერაციები და ანალიზური ფორმები

 •  ბუღალტრული ოპერაციები - დამატება, რედაქტირება, წაშლა, კოპირება;

 • ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში;

 • ანალიზური ფორმები - ნაშთები და ბრუნვა ანგარიშებზე, ბარათის გაშიფვრა, ბალანსი და მოგება-ზარალის უწყისი, ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი;

 •  პირველადი დოკუმენტები და პროექტები;


ლექცია 3: ძირითადი საშუალებები

 •  ძირითადი საშუალებების რეგისტრაცია;

 • ძირითადი საშუალებების მიღება;

 • ცვეთის დარიცხვა;

 • ძირითადი საშუალებების გადაფასება.

ლექცია 4: ხელფასების აღრიცხვა

 • თანამშრომელთა სიის შექმნა;

 •  დარიცხვის უწყისის მომზადება;

 • დარიცხვის ფორმულებში ცვლილებების შეტანა;

 • ხელფასების ბუღალტრულად ასახვა.

ლექცია 5: სავალუტო ოპერაციების აღრიცხვა

 •  ვალუტები და კურსები;

 • საკურსო სხვაობების აღრიცხვა.

ლექცია 6: სამეურნეო ოპერაციები

 • სამეურნეო ოპერაციების მიმოხილვა და გატარება;

 • სამეურნეო ოპერაციების აწყობა.

ლექცია 7: შეჯამება

 განვლილი მასალების შემაჯამებელი დავალება
300.00 ₾ 39.00 ₾