C++ პროგრამირება

რატომ C++?

თუ პროგრამირებასთან შეხება პირველად გაქვთ, პროგრამირების ეს ენა შესანიშნავი დასაწყისია. შეიძლება არც კი გააგრძელოთ C++ პროგრამირების სიღრმისეული შესწავლა, თუმცა ის საბაზისო ცნებები, რასაც ამ ენაში შეისწავლით, ყველა სხვა ენის ადვილად ათვისებაში დაგეხმარებათ.

 

მოთხოვნები:

 • არ დაგჭირდებათ არანაირი პროგრამის დაყენება, საკმარისია ინტერნეტთან გქონდეთ წვდომა.

 • უნდა გქონდეთ მოტივაცია, მოუსმინოთ ლექციებს, შეასრულოთ სავარჯიშოები და დავალებები.

 

რას გთავაზობთ:

 • კვალიფიციურ ტრენერებს, რომლებსაც აქვთ პროგრამირების სწავლების და პრაქტიკული გამოყენების მრავალწლიანი გამოცდილება.

 • 14 საათზე მეტ ვიდეო ლექციებს, რომელთა ნახვასაც შეძლებთ ნებისმიერ დროს.

 • ექსკლუზიურად კურსისთვის შექმნილ მასალებს ქართულ ენაზე.

 • პრაქტიკულ სავარჯიშო ფაილებს, რომელზეც კურსის განმავლობაში იმუშავებთ.

 • დახურულ FACEBOOK ჯგუფს სადაც უშუალოდ ტრენერისგან მიიღებთ კითხვებზე პასუხებს (https://www.facebook.com/groups/cplusplusoned)

 • სერტიფიკატს, რომლის ასაღებადაც უნდა დაწეროთ დავალებები და ფინალური ამოცანა.

 

და მაინც, რატომ C++?

C++ ყველაზე პოპულარულია მოცულობითი პროგრამული ინფრასტრუქტურისა და აპლიკაციების შესაქმნელად, რომლებიც მუშაობენ შეზღუდულ რესურსებზე. იმის გამო, რომ C++-ს შეუძლია უშუალოდ მანიპულირება მოახდინოს აპარატურაზე (ან მანქანაზე), რომელზედაც ის მუშაობს, პროგრამისტებს საშუალება აქვთ, დაარეგულირონ თავიანთი კოდი ისე, რომ ეფექტურად იმუშაოს ნებისმიერ გარემოში, მაშინაც კი, როდესაც მეხსიერების მოცულობა შეზღუდულა ან/და ენერგიის წყარო არასაკმარისია აპლიკაციის მოსამარაგებლად. შესაბამისად, C++ არის თითქმის უალტერნატივო არჩევანი სწრაფი, ეფექტური და საიმედო პროგრამული უზრუნველყოფის შესაქმნელად.


C++ გამოიყენება ოპერაციულ სისტემებში, თამაშების დეველოპმენტში, მონაცემთა ბაზებში, ვებ ბრაუზერებში, მანქანურ სწავლებაში, ვირტუალური რეალობის აპლიკაციებში, სამეცნიერო საქმიანობაში, ფინანსებში, სამხედრო საქმეში, გუგლის საძიებო სისტემაში, სამედიცინო ტექნოლოგიებში, ტელეკომუნიკაციებში, კინო პროდუქციაში და სხვა .


ცხადია, C++-ის შესწავლით თქვენი საქმიანობის არეალი ძალიან ფართო იქნება, თუმცა, აქ ერთი ნიუანსია რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ. რადგან C++-ის მთავარი მახასიათებელი რესურსების ეფექტურად გამოყენებით მიღწეული სისწრაფე და მოქნილობაა, ნებისმიერ შემთხვევაში ენა იმდენად სიღრმისეულად უნდა შეისწავლოთ, რომ თქვენი დაწერილი კოდი ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდეს. სხვა შემთხვევაში, არაეფექტურად დაწერილ C++ კოდს სხვა ენაში დაწერილი კოდი აჯობებს. ეს გაითვალისწინეთ. თუ C++ შესწავლას გადაწყვეტთ, მისი სიღმისეულად შესწავლა მოგიწევთ, რათა მისი ეფექტურად გამოყენება შეძლოთ.

შესავალი: 

 • როგორ მუშაობს კომპიუტერი

 • რა არის Compiler

 • რა არის C++ პროგრამული ენა

 • C++ შესასწავლად საჭირო რესურსები


ლექცია 1: C++ -ის საფუძვლები

 • Hello World

 • კომენტარი

 • კოდის ლამაზად წერა

 • მთავარი ფუნქცია Main

 • სტანდარტული cout

 • სტანდარტული endl

 • შეცდომები

 • საათის კალკულატორი

 • სტანდარტული cin

 • მართკუთხედი ფართობი

 • Double

 • Auto

 • Strings

 • წრის ფართობი

 • მუდმივა Const

 • წინაპროცესორული განმარტებები (# define)

 • პროგრამის მიმდევრობის მართვა

 • if ფუნქცია

 • წრის ფართობი if ფუნქციით

 • არითმეტიკული ოპერატორები

 • ლუწი თუ კენტი

 • მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულზე

 • მონაცემთა ტიპები C++-ში

 • პირველადი მონაცემთ ტიპები

ლექცია 2: ლოგიკური წინადადებები

 • IF-ELSE წინადადება

 • IF წინადადება

 • IF-ELSE წინადადება

 • ELSE IF წინადადება

 • ჩადგმული Nested IF წინადადება

 • ოპერატორები

 • ურთიერთმიმართების ოპერატორები

 • ლოგიკური ოპერატორები

 • ოპერატორების რიგითობა

 • სამეულის პირობითი ოპერატორი (?)

 • სამი რიცხვის შედარება

 • სიმაღლე ფუტებსა და ინჩებში

 • კალკულატორი

 • ხმოვანი თუ თანხმოვანი

 • ქულის გამოთვლა

 • განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნები

ლექცია 3: განმეორების დებულებები - ლუპები (Loops)

 • While ლუპი

 • Do-while ლუპი

 • ინკრემენტის და დეკრემენტის ოპერატორები

 • For ლუპი

 • For ლუპი ორი ან მეტი პირობით

 • პირველი N რიცხვის ჯამი

 • რიცხვების ჯამი Unsigned Long Long მონაცემთა ტიპით

 • ლუწი რიცხვების ჯამი

 • კვადრატების ჯამი

 • ფიბონაჩის მიმდევრობა

 • ლუწი ფიბონაჩი

 • Jump ბრძანებები

 • break ბრძანება

 • continue ბრძანება

 • goto ბრძანება

 • მარტივი რიცხვები Prime Numbers

 • მარტივი გამყოფები

 • მრავალდონიანი ლუპი

 • *** პირამიდა

 • უმცირესი რიცხვი რომელიც იყოფა 1-დან 20-მდე რიცხვებზე

 • პოლინდრომი

 • დეპოზიტი


ლექცია 4: ფუნქციები

 • მიმატების ფუნქცია

 • პროცენტული ცვლილების დათვლა

 • ხარისხში აყვანა

 • ფუნქციები ტიპის გარეშე. Void-ის გამოყენება

 • Default მნიშვნელობები პარამეტრებში

 • მარტივი რიცხვების ფუნქცია

 • 10001-ე მარტივი რიცხვი

 • 2 მილიონზე ნაკლები მარტივი რიცხვების ჯამი

 • განტოლებები და მათი ამონახსნები

 • კვადრატული განტოლება

 • ნიუტონის აპროქსიმაცია

 • კვადრატული ფესვის Babylonian მეთოდი

 • რეკურსიულობა

 • რეკურსიული ფიბონაჩის ფუნქცია

 • ფულის ღირებულება დროში

ლექცია 5: მასივები

 • მასივების ინიცირება და მასივებზე წვდომა

 • მასივების ინიცირება

 • მასივის მნიშვნელობებზე წვდომა

 • მასივები <array> ბიბლიოთეკა

 • მასივები, როგორც პარამეტრები

 • მრავალგანზომილებიანი მასივები

 • სიმბოლოების მიმდევრობა

 • საშუალო და სტანდარტული გადახრა

 • სტანდარტული გადახრა

 • ოპერაციები მატრიცებით

 • მატრიცის ტრანსპონირება

 • კვადრატული მატრიცების გამრავლება

 • ვექტორები

 • საშუალოს გამოთვლა ვექტორების გამოყენებით

 • მრავალგანზომილებიანი ვექტორები

 • მატრიცები ვექტორებით

 • მონაცემების სორტირება

ლექცია 6: შემთხვევითი რიცხვები და მონტეკარლოს სიმულაცია

 • როგორ გენერირდება ფსევდო-შემთხვევითი რიცხვები

 • აპლიკაციები შემთხვევითი რიცხვების გამოყენებით

 • თამაში რიცხვების გამოცნობაზე

 • კამათელი

 • მონტეკარლოს სიმულაცია

 • პი-ს აპროქსიმაცია

 • ფუნქციის მაქსიმალური მნიშვნელობის პოვნა

 • Random Walk

ლექცია 7: Pointers

 • მისამართი და პოინტერი

 • მისამართის ოპერატორის (&) და გადამისამართების ოპერატორი (*)

 • პოინტერის გამოცხადება

 • პოინტერების გამოყენება

 • null პოინთერები

 • პოინტერის პოინტერი

 • რეფერენს Reference ცვლადი

 • ფუნქციისთვის არგუმენტის გადაცემა

 • Pass-by-Value

 • Pass-by-Reference პოინტერი

 • Pass-by-Reference ზედმეტსახელი

 • Const

 • პოინტერი და მასივი

 • ფოინთერების არითმეტიკა

 • ოპერაციები მასივზე პოინტერებით

 • მასივის გადაცემა ფუნქციისთვის

 • დინამიკური მეხსიერება

 • ოპერატორები new და new []

ლექცია 8: კლასები

 • რა არის კლასი

 • კლასის წევრი ფუნქციები

 • კლასის ბუნებრივი წევრები

 • კონსტრუქტორი

 • კონსტრუქტორის გადატვირთვა (Overload)

 • დესტრუქტორი

 • Copy კონსტრუქტორი

 • Copy მიმნიჭებელი ოპერატორი =

 • კლასის პოინტერი

 • This ბრძანება

 • კლასის Static წევრები

 • კლასის Const წევრი ფუნქციები


ლექცია 9: მეგობრობა, მემკვიდრეობა და პოლიმორფიზმი

 • მეგობრობა

 • მეგობარი ფუნქციები

 • მეგობარი კლასები

 • მემკვიდრეობა (Inheritance) კლასებს შორის

 • მემკვიდრეობის რეჟიმები

 • კონსტრუქტორის გამოყენება მემკვიდრეობის დროს

 • მემკვიდრეობის ტიპები

 • Single inheritance

 • Multiple inheritance

 • Multilevel inheritance

 • Hierarchical inheritance

 • Hybrid (Virtual) inheritance

 • პოლიმორფიზმი

 • Compile time პოლიმორფიზმი

 • Run time პოლიმორფიზმი


ლექცია 10: მომხმერებლის მიერ განსაზღვრული მონაცემთა ტიპები

 • Struct მონაცემთა სტრუქტურები

 • მონაცემების სორტირება სტრუქტურით

 • გაერთიანებები Union

 • ანონიმური გაერთიანებები

 • აღრიცხვის ტიპები (enum)

 • ჩამოთვლილი ტიპები enum კლასით

 • typedef / using

 • ხილვადობა

 • Namespace

 • Using

 • STD სახელების სივრცე

 • კლასები და Namespace

 • უსახელო namespace

 • Storage კლასები

 • შაბლონები

 • ფუნქციის შაბლონები

 • კლასის შაბლონი

 • შაბლონის სპეციალიზაცია

 • Const არგუმენტის გადაცემა შაბლონისთვის

 • სორტირება შაბლონების გამოყენებით

ლექცია 11: მეგობრობა, მემკვიდრეობა და პოლიმორფიზმი

 • მათემატიკური ფუნქცია

 • ფუნქციის ნულების პოვნა ნიუტონის მეთოდის

 • ინტეგრალი შუა წერტილის მეთოდით

 • ინტეგრალი მონტე კარლოს მეთოდით

 • ფასების წინასწარმეტყველება შემთხვევით რიცხვებით

 • მეტაპროგრამირება

სერთიფიკატის ასაღებად

 • უნდა შეასრულოთ დავალებები, რომლებიც ატვირთულია მასალებში.

 • დავალებების შესასრულებლად დროში შეზღუდული არ ხართ.

 • სასერთიფიკატო გამოცდის დასაწერად აუცილებელია ყველა დავალების შესრულება. მას შემდეგ, რაც ყველა დავალებას შეასრულებთ და გამოგზავნით უნდა მოგვწეროთ მეილზე info@oned.ge რომ მზად ხართ სასერთიფიკატო გამოცდის დასაწერათ და ჩავნიშნოთ გამოცდის დრო.

400.00 ₾