C++ პროგრამირება

კურსი სრულად მალე დაემატება...


რატომ C++?

თუ პროგრამირებასთან შეხება პირველად გაქვთ, პროგრამირების ეს ენა შესანიშნავი დასაწყისია. შეიძლება არც კი გააგრძელოთ C++ პროგრამირების სიღრმისეული შესწავლა, თუმცა ის საბაზისო ცნებები, რასაც ამ ენაში შეისწავლით, ყველა სხვა ენის ადვილად ათვისებაში დაგეხმარებათ.

 

მოთხოვნები:

 • არ დაგჭირდებათ არანაირი პროგრამის დაყენება, საკმარისია ინტერნეტთან გქონდეთ წვდომა.

 • უნდა გქონდეთ მოტივაცია, მოუსმინოთ ლექციებს, შეასრულოთ სავარჯიშოები და დავალებები.

 

რას გთავაზობთ:

 • კვალიფიციურ ტრენერებს, რომლებსაც აქვთ პროგრამირების სწავლების და პრაქტიკული გამოყენების მრავალწლიანი გამოცდილება.

 • 8 საათზე მეტ ვიდეო ლექციებს, რომელთა ნახვასაც შეძლებთ ნებისმიერ დროს.

 • ექსკლუზიურად კურსისთვის შექმნილ მასალებს ქართულ ენაზე.

 • პრაქტიკულ სავარჯიშო ფაილებს, რომელზეც კურსის განმავლობაში იმუშავებთ.

 • დახურულ FACEBOOK ჯგუფს სადაც უშუალოდ ტრენერისგან მიიღებთ კითხვებზე პასუხებს (https://www.facebook.com/groups/cplusplusoned)

 • სერტიფიკატს, რომლის ასაღებადაც უნდა დაწეროთ დავალებები და ფინალური ამოცანა.

 

და მაინც, რატომ C++?

C++ ყველაზე პოპულარულია მოცულობითი პროგრამული ინფრასტრუქტურისა და აპლიკაციების შესაქმნელად, რომლებიც მუშაობენ შეზღუდულ რესურსებზე. იმის გამო, რომ C++-ს შეუძლია უშუალოდ მანიპულირება მოახდინოს აპარატურაზე (ან მანქანაზე), რომელზედაც ის მუშაობს, პროგრამისტებს საშუალება აქვთ, დაარეგულირონ თავიანთი კოდი ისე, რომ ეფექტურად იმუშაოს ნებისმიერ გარემოში, მაშინაც კი, როდესაც მეხსიერების მოცულობა შეზღუდულა ან/და ენერგიის წყარო არასაკმარისია აპლიკაციის მოსამარაგებლად. შესაბამისად, C++ არის თითქმის უალტერნატივო არჩევანი სწრაფი, ეფექტური და საიმედო პროგრამული უზრუნველყოფის შესაქმნელად.


C++ გამოიყენება ოპერაციულ სისტემებში, თამაშების დეველოპმენტში, მონაცემთა ბაზებში, ვებ ბრაუზერებში, მანქანურ სწავლებაში, ვირტუალური რეალობის აპლიკაციებში, სამეცნიერო საქმიანობაში, ფინანსებში, სამხედრო საქმეში, გუგლის საძიებო სისტემაში, სამედიცინო ტექნოლოგიებში, ტელეკომუნიკაციებში, კინო პროდუქციაში და სხვა .


ცხადია, C++-ის შესწავლით თქვენი საქმიანობის არეალი ძალიან ფართო იქნება, თუმცა, აქ ერთი ნიუანსია რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ. რადგან C++-ის მთავარი მახასიათებელი რესურსების ეფექტურად გამოყენებით მიღწეული სისწრაფე და მოქნილობაა, ნებისმიერ შემთხვევაში ენა იმდენად სიღრმისეულად უნდა შეისწავლოთ, რომ თქვენი დაწერილი კოდი ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდეს. სხვა შემთხვევაში, არაეფექტურად დაწერილ C++ კოდს სხვა ენაში დაწერილი კოდი აჯობებს. ეს გაითვალისწინეთ. თუ C++ შესწავლას გადაწყვეტთ, მისი სიღმისეულად შესწავლა მოგიწევთ, რათა მისი ეფექტურად გამოყენება შეძლოთ.

შესავალი: 

 • როგორ მუშაობს კომპიუტერი

 • რა არის Compiler

 • რა არის C++ პროგრამული ენა

 • C++ შესასწავლად საჭირო რესურსები


ლექცია 1: C++ -ის საფუძვლები

 • პირველი C++ პროგრამა Hello World

 • კომენტარი

 • კოდის ლამაზად წერა

 • მთავარი ფუნქცია Main

 • სტანდარტული output-ი cout<<

 • შეცდომები

 • სტანდარტული Input-ი (cin>>)

 • მუდმივა Constant

 • წინაპროცესორული განმარტებები (# define)

 • არითმეტიკული ოპერატორები

 • მონაცემთა ტიპები C++-ში


ლექცია 2: ლოგიკური წინადადებები

 • IF წინადადება

 • IF-ELSE წინადადება

 • IF-ELSE IF-ELSE წინადადება

 • ჩადგმული Nested IF წინადადება

 • ურთიერთმიმართებისა და შედარების ოპერატორები

 • ლოგიკური ოპერატორები ( &&, ||)

 • ლოგიკური ოპერატორი (!)

 • ოპერატორების რიგითობა

 • სამეულის პირობითი ოპერატორი (? :)


ლექცია 3: განმეორების დებულებები - ლუპები (Loops)

 • While ლუპი

 • Do-while ლუპი

 • ოპერატორები: ინკრემენტი და დეკრემენტი

 • For ლუპი

 • For ლუპი ორი ან მეტი პირობით

 • რიცხვების ჯამი Unsigned Long Long მონაცემთა ტიპით

 • ლუწი რიცხვების ჯამი

 • ფიბონაჩს მიმდევრობა

 • The break statement

 • The continue statement

 • The goto statement

 • მარტივი რიცხვები Prime Numbers

 • მრავალდონიანი ლუპი


ლექცია 4: ფუნქციები

 • მიმატების ფუნქცია

 • გამოკლების ფუნქცია

 • პროცენტული ცვლილების დათვლა

 • ხარისხში აყვანა

 • მარტივი რიცხვების ფუნქცია

 • ფუნქციები ტიპის გარეშე. Void-ის გამოყენება

 • კვადრატული განტოლება

 • ნიუტონის აპროქსიმაცია

 • კვადრატული ფესვის Babylonian მეთოდი

 • სუფიქსები

 • ცვლადი მნიშვნელობის მქონე რიცხვები

 • სიმბოლოები და string მნიშვნელობები

 • Default მნიშვნელობები პარამეტრებში

 • რეკურსიულობა


ლექცია 5: შემთხვევითი რიცხვები და მონტეკარლოს სიმულაცია

 • როგორ გენერირდება ფსევდო-შემთხვევითი რიცხვები

 • მონტეკარლოს სიმულაცია MonteCarlo Simulation

 • Advanced Pseudo-Random Generator

 • პრაქტიკული სავარჯიშოები


ლექცია 6: მასივები

 • მასივების ინიცირება

 • მასივის მნიშვნელობებზე წვდომა

 • მრავალგანზომილებიანი მასივები

 • მასივები, როგორც პარამეტრები

 • ბიბლიოთეკის მასივები

 • სიმბოლოების მიმდევრობა

 • Null-terminated სიმბოლოების თანმიმდევრობის ინიციალიზაცია

 • Strings და null-terminated სიმბოლოების მიმდევრობა

 • ოპერაციები მატრიცებით

 • კვადრატული მატრიცა

 • ვექტორები


ლექცია 7: Pointers

 • მისამართის ოპერატორის (&)

 • Dereference ოპერატორი (*)

 • Pointer-ის შექმნა

 • Pointers და მასივები

 • მაჩვენებლის ინიციალიზაცია

 • ფოინთერების არითმეტიკა

 • ფოინთერები და const

 • ფოინთერები და strings

 • Pointers to pointers

 • ბათილი ფოინთერები

 • არასწორი და null ფოინთერები

 • ფოინთერებიდან ფუნქციებამდე


ლექცია 8: დინამიკური მეხსიერება

 • ოპერატორები new და new []

 • ოპერატორების delete და delete[]

 • დინამიკური მეხსიერება C- ში

 • მონაცემთა სტრუქტურები

 • ფოინთერები სტრუქტურებზე

 • Nesting სტრუქტურები

 • მონაცემთა სხვა ტიპები

 • მეტსახელის შეყვანა (typedef / using)

 • გაერთიანებები

 • ანონიმური გაერთიანებები

 • ჩამოთვლილი ტიპები (enum)

 • ჩამოთვლილი ტიპები enum კლასით


ლექცია 9: ფუნქციისთვის არგუმენტის გადაცემის ხერხები

 • Pass-by-Value

 • pass-by-reference პოინტერებით

 • pass-by-reference რეფერენსით

 • & ალტერნატიული სახელი

 • რეფერენსი vs პოინტერი

 • const


ლექცია 10: კლასები

 • კონსტრუქტორი

 • კონსტრუქტორის გადატვირთვა (Overload)

 • ოპერატორები კლასებისთვის

 • კლასის პოინტერი

 • This ბრძანება

 • Static members

 • Const member functions

 • Class templates <class T>

 • ფუნქციების გადატვირთვა

 • ფუნქციების Template

 • კლასის Template

 • Copy constructor


ლექცია 11: მეგობრობა, მემკვიდრეობა და პოლიმორფიზმი

 • მეგობარი ფუნქციები

 • მეგობარი კლასები

 • მემკვიდრეობა (Inheritance) კლასებს შორის

 • პოლიმორფიზმი

 • ვირტუალური წევრები

 • აბსტრაქტული საბაზისო კლასი


ლექცია 12: პრაქტიკული მაგალითები

 • ფაქტორიალის გამოთვლა Templates გამოყენებით

 • მატრიცების კლასი

 • Probability Distributions

 • განტოლების ფესვები

 • ინტეგრალები


450.00 ₾ 49.00 ₾